Taganemisõigus

Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine (lepingust taganemine)

Ostjal on õigus enne kauba kätte saamist oma tellimus tühistada, saates SinuElu e-posti aadressile info@sinuelu.ee vastavasisuline teate koos arve numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades SinuElu kontakttelefonile +372 53 321 057.

Tellimuse tühistamisel punktis 4.5 või punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse Ostjale ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Ostja pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul tellimuse tühistamisest.

Ostja võib lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul arvates päevast, millal kaup on Ostjale üle antud (vt punkti 5.7). Kui Ostjale tuleb sama tellimuse aluse üle anda mitu asja, mis toimetatakse kohale eraldi, siis loetakse taganemise õiguse tähtaega päevast, millal Ostjale on üle antud viimane kaup. Taganemise korral kannab Ostja kauba tagastamise kulud.

Lepingupunktis 6.3 nimetatud taganemisõigust ei ole siis, kui müügilepingu esemeks on:

kaup, mis rikneb või vananeb kiiresti;

selline suletud pakendis kaup, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohale toimetamist avatud;

kaup, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada.

Lepingust taganemise korral punktis 6.3 sätestatud juhul tagastatakse Ostjale kogu tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Ostja pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse saamisest ning tagastatud kauba saabumisest SinuElu lattu. Sellisel juhul arvatakse tagastatavast summast maha kauba tagastamise transpordikulu ning loetakse Ostja kohustus hüvitada Kauba tagastamisega seotud transpordikulud (p 6.3) täidetuks.

Lepingust taganemiseks peab Ostja tegema SinuElu-le vastavasisulise avalduse (avalduses märkida Ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto number ning arve nr) e-posti teel info@sinuelu.ee ning tagastama seejärel SinuElu-le tellitud kauba hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Lepingust taganemiseks võib Ostja kasutada ka  SINUELU TAGANEMISAVALDUSE VORMI.

Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise saamiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tagastatav kaup peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – infovoldikud, lahtised osad jne). Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt (nii ostetud kaup, kui sellega kaasa antud tooted).

Tagastamisele kuuluva kauba halvenemise korral vastutab Ostja kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks ning SinuElu-l on õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab SinuElu Ostjale tasaarvestamise avalduse Ostja e-posti aadressile. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert, teavitades sellest SinuElu ette selliselt, et SinuElu-l on võimalus viibida ekspertiisi läbi viimise juures. Ekspertiisiga seotud kulud kannab pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.